قانون نظام صنفي
الگوِي اساسنامه اتحاديه ها
آين نامه شرح وظايف دبيرخانه هيات عالي نظارت
آئين نامه  منابع مالي اتحاديه
ُآئين نامه النتخابات اتاق ايران
آئين نامه انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه
آئين نامه برزگراي بازار روز جمعي
آئين نامه پرداخت حق الزحمه هيات مديره اتحاديه ها و هيارت رئيسه اتاق
آيئن نامه ترتيب انتخابات وتشكيل جلسات هيات رئيسه اتاق اصناف
آئين نامه تعطيل موقت واحد هاي صنفي
آئين نامه شرح وظايف بازرس
آئين نامه شرح وظايف دبيرخانه كميسيونهاي نظارت
آئين نامه شرح وظايف كميسيونهاي تخصص و منابع مالي اتاق ايران
آئين نامه شيوه اداره واحد هاي صنفي محدوده شهرها
آئين نامه صدور پروانه كسب جانبازان ماده 79 ق ن ص
آئين نامه صدور پروانه كسب د راماكن واجد استقرار چند واحد صنفي
آئين نامه صدور پروانه كسب دارندگان مجوز از  وزراتخانه ها
آئين نامه صدور پروانه كسب در فضاي مجازي
آئين نامه صدور پروانه كسب ماده 12 قانون نظام صنفي
آئين نامه فروش اقساطي حراج و فروش فوق العاده
آئين نامه مشاغل فني
آئين نامه مصارف و هزينه هاي اتاق ايران
آئين نامه منابع مالي اتاقهاي اصناف
آئين نامه نحموه همكاري نيروي انتظامي با اتاق اصناف و اتحاديه ها
آئين نامه نحوه تشكيل بازرسي و نظارت  اتاق اصناف
آئين نامه نحوه تشكيل كميسيونهاي اتحاديه
آئين نامه نحوه تقسيم اموال در تفكيك و تقسيم اتحاديه ها
آئين نامه نحوه فعاليت سازمانهاي صنفي در مناطق آزاد
آئين نامه نحوه نگهداري و ثبت دفاتر قانوني -قانون مالياتهاي مستقيم
دستو العمل ساعت كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي
دستور االعمل نظارت بر صدور پروانه كسب
دستور العمل انتخاب نمايندگان د راتاق ايران
دستور العمل جامع عاملين دخانيات
دستور العمل دوره هاي آموزشي اصناف
دستور العمل صدور پروانه تخصصي به مشاورين املاك و خودور
دستورالعمل تاسيس  فروشگاههاي بزرگ
دستورالعمل نظارت بر  وظايف قانوني اتحاديه  و اتاقها
شيوه نامه صدور پروانه تخصصي مشاورين املاك و خودرو
صورتجلسه تفويض اختيارات هيات عالي نظارت به كميسيونهاي نظارت
همكاري نيروي انتظامي با اتاق