معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در ارتباط با اقدام خارج از ضابطه برخی از مناطق در برپایی روز بازار و مراکز کسب و کار و کار بدون اخذ مجوزهای لازم مورخ 90/11/25خبر داد...