نرخ و تعرفه سراي داران اتحاديه انبارداران تهران در سال 1399 1-وظيفه سراي دار در حفاظت و امنيت ازاموال و كالاها در روز با توافق في مابين سراي دار با كسبه داخل سرا خواهد بود و در شب و روزهاي تعطيل كاملا حفاظت و امنيت سراي بر عهده سراي دار ميباشد. 2- هزينه سراي داري براي اندسته از اقلامي محاسبه خوالهد شد كه حداقل يك شب كالا در سرا مانده باشد ودر صورييكه اقلام موصوف در همان رزو به سرا حمل و قبل از اتمام ساعت كاري از محل خارج گردد شامل هزينه سراي داري نخواهد بود تلفن رسيدگي به شكايات 124 تلفن رسيدگي به شكايات اتحاديه- 55630300

نرخ و تعرفه سراي داران تهران در سال 1399

رديف

شرح تعرفه

مقياس سنجش

مبلغ

1

هزينه سراي داري قاليچه و كناره

تخته

70000 ريال

2

هزينه سراي داري فرش 6 الي 12 متري

تخته

90000ريال

3

هزينه سراي داري فرش 12 الي 24 متري

تخته

180000 ريال

4

هزينه سراي داري زرع و نيم

تخته

50000 ريال

5

هزينه سراي داري زرع چارك و پشتي

تخته

40000ريال

6

هزينه سراي داري قاليشويي و داركشي

تخته

20000ريال

7

هزينه عدل بندي استاندارد داخلي( شهرستانها)

عدل

700000ريال

8

هزينه عدل بندي استاندارد خارج از كشور(صادراتي)

عدل

800000ريال

1-وظيفه سراي دار در حفاظت و امنيت ازاموال و كالاها در روز با توافق في مابين سراي دار با كسبه داخل سرا خواهد بود و در شب و روزهاي تعطيل كاملا حفاظت و امنيت سراي بر عهده سراي دار ميباشد.

2- هزينه سراي داري براي اندسته از اقلامي محاسبه خوالهد شد كه حداقل يك شب كالا در سرا مانده باشد ودر صورييكه اقلام موصوف در همان رزو به سرا حمل و قبل از اتمام ساعت كاري از محل خارج گردد شامل هزينه سراي داري نخواهد بود

تلفن رسيدگي به شكايات 124

تلفن رسيدگي به شكايات اتحاديه- 55630300

سيد مهدي كشاورزي

رئيس اتحاديه