آخرين اخبار

سخنرانی رئیس اتحادیه در دویست پنجاه سومین اجلاس ماهانه مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران ; ; مورخ 26 شهریور سال 1391

از نیمه مهر ماه سال جاری؛ به موجب ماده 5 بخشنامه شماره 153534/60 مورخ 1391/06/14 وزارت صنعت معدن و تجارت؛ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات بانکی و موسسات مالی ؛ معافیت های گمرکی و معرفی به سازمانها ؛ هم چنین دریافت سهمیه سوخت به انبارها و سردخانه ها منوط به داشتن شناسه کسب و کار ( شناسه صنفی ) میباشد.