آخرين اخبار

تعرفه نرخ نگهدراي ؛ تخليه و بار چيني در انبارها و سردخانه هاي داراي پروانه كسب شهر ستان تهران; تاريخ اجرا از بيست و يكم تيرماه سال 1401

تعرفه نرخ نگهدراي ؛ تخليه و بار چيني در انبارها و سردخانه هاي داراي پروانه كسب شهر ستان تهران; تاريخ اجرا از پانزدهم مرداد سال 1399

نرخ و تعرفه توزين وسائل نقليه در شهر تهران; از تاريخ 15/05/1399; توزين وانت بار با بار يا بدون بار براي هر مرحله از توزين

نرخ و تعرفه سراي داران اتحاديه انبارداران تهران در سال 1399 ; 1-وظيفه سراي دار در حفاظت و امنيت ازاموال و كالاها در روز با توافق في مابين سراي دار با كسبه داخل سرا خواهد بود و در شب و روزهاي تعطيل كاملا حفاظت و امنيت سراي بر عهده سراي دار ميباشد.; 2- هزينه سراي داري براي اندسته از اقلامي محاسبه خوا...