آخرين اخبار

نحوه ارايه اظهارنامه ماليات 1398 و حذف علي الراس رسيدگي و نحوه جرايم عدم تمكين قانوني اصناف تحت پوشش و اعلام آمادگي سازمان مالياتي جهت همكاري با اتاق جهت آموزش واحدهاي صنفي

تعرفه نرخ نگهدراي ؛ تخليه و بارچيني در انبارها و سردخانه هاي داراي پروانه كسب در شهر ستان تهران; تاريخ اجرا از شانزدهم ارديبهشت سال 1398

نرخ و تعرفه اتحاديه انبارداران و سراي داران تهران در سال 1398; 1-وظيفه سراي دار در حفاظت و امنيت ازاموال و كالاها در روز با توافق في مابين سراي دار با كسبه داخل سرا خواهد بود و در شب و روزهاي تعطيل كاملا حفاظت و امنيت سراي بر عهده سراي دار ميباشد.; 2- هزينه سراي داري براي اندسته از اقلامي محاسبه خوا...