آخرين اخبار

آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرسي اتحاديه انبارداران تهران - واجدين شرايط از تاريخ 98/01/17 تا 98/02/07 به مدت 15 روز با دردست داشتن مدارك ذكر شده و اخذ كدرهگيري از سايت ايرانين اصناف به اداره امور اصناف و تشكل هاي صنفي مي توانند مراجعه نمايند

دستورالعمل اجرايي طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي موضوع مصوبه مورخ 1395/11/05 و 1396/12/12 شوراي عالي اشتغال

دستورالعمل اجرايي مهارت آموزي در محيط كار واقعي براي واحدهاي صنفي بخشنامه شماره 7/09/2313 مورخ 1397/02/18

آغاز طرح ثبت مبادي و مقاصد بار در قالب سامانه جامع انبارها موضوع بند ث ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه بيش از 510 هزار واحد صنفي انبار مكلف به اجراي آن مي باشند

با توجه به لزوم بكارگيري لوازم اطفا حريق استاندارد در واحدهاي صنفي متناسب با محل و كالاها، شهرداري شروع به نظارت و اخطار به واحدهاي صنفي فاقد اين استاندارد نموده است و لازم است مورد توجه بقيه واحدهاي صنفي قرار گيرد

دستورالعمل نرخ گذاري كالاھا و خدمات صنفي ; اﺑﻼغ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 44611 مورخ 31/6/1397 اتاق اصناف تهران مصوبه جلسه 494 كميسيون هيت عالي نظارت بر اصناف كشور

اين طرح بمدت محدود جهت بكارگيري جوانان بيكار براي كارورزي مي باشد و معاف از پرداخت حق الزحمه تا 6 ماه همراه با پوشش بيمه مسئوليت مدني و تامين هزينه آموزشي مي باشد كه درصورت جذب كارورز توسط واحد صنفي تا 2سال از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما نيز معافيت خواهد يافت...

اعمال جريمه تا 5 برابر حداقل حقوق (روزي 185 هزار تومان) براي بكارگيري اتباع خارجي فاقد پروانه كار در ازاي هر روز اشتغال

ضوابط رعايت امينت واحدهاي صنفي در پيشگيري از سرقت شامل نصب دوربين هاي مداربسته بكارگيري قفل هاي استاندارد و و ثبت ورود و خروج ها...

لزوم آزمون دوره اي وسايل توزين و سنجش واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه انبارداران طبق سنوات گذشته توسط آزمايشگاههاي مورد تاييد