آخرين اخبار

تعرفه نرخ نگهدراي ؛ تخليه و بار چيني در انبارها و سردخانه هاي داراي پروانه كسب شهر ستان تهران; تاريخ اجرا از پانزدهم مرداد سال 1399

نرخ و تعرفه توزين وسائل نقليه در شهر تهران; از تاريخ 15/05/1399; توزين وانت بار با بار يا بدون بار براي هر مرحله از توزين