آخرين اخبار

تعرفه نرخ نگهدراي ؛ تخليه و بارچيني در انبارها و سردخانه هاي داراي پروانه كسب در شهر ستان تهران; تاريخ اجرا از شانزدهم ارديبهشت سال 1398

نرخ و تعرفه اتحاديه انبارداران و سراي داران تهران در سال 1398; 1-وظيفه سراي دار در حفاظت و امنيت ازاموال و كالاها در روز با توافق في مابين سراي دار با كسبه داخل سرا خواهد بود و در شب و روزهاي تعطيل كاملا حفاظت و امنيت سراي بر عهده سراي دار ميباشد.; 2- هزينه سراي داري براي اندسته از اقلامي محاسبه خوا...

دستورالعمل اجرايي مهارت آموزي در محيط كار واقعي براي واحدهاي صنفي بخشنامه شماره 7/09/2313 مورخ 1397/02/18

آغاز طرح ثبت مبادي و مقاصد بار در قالب سامانه جامع انبارها موضوع بند ث ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه بيش از 510 هزار واحد صنفي انبار مكلف به اجراي آن مي باشند

با توجه به لزوم بكارگيري لوازم اطفا حريق استاندارد در واحدهاي صنفي متناسب با محل و كالاها، شهرداري شروع به نظارت و اخطار به واحدهاي صنفي فاقد اين استاندارد نموده است و لازم است مورد توجه بقيه واحدهاي صنفي قرار گيرد

در خصوص ضرورت تنظيم كاليبراسيون دستگاههاي توزين درراستاي تكريم و حفظ حقوق مصرف كنندگان و تاكيد بر همكاري و تعامل همه جانبه اعضا صنفي