آخرين اخبار

دعوتنامه شماره 9769842 مورخ 97/05/06 اقلام مشمول اعلام موجودي كالا به سازمان صنعت و معدن و تجارت براي انبارداران كشور

اين طرح بمدت محدود جهت بكارگيري جوانان بيكار براي كارورزي مي باشد و معاف از پرداخت حق الزحمه تا 6 ماه همراه با پوشش بيمه مسئوليت مدني و تامين هزينه آموزشي مي باشد كه درصورت جذب كارورز توسط واحد صنفي تا 2سال از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما نيز معافيت خواهد يافت...

اعمال جريمه تا 5 برابر حداقل حقوق (روزي 185 هزار تومان) براي بكارگيري اتباع خارجي فاقد پروانه كار در ازاي هر روز اشتغال

در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و به منظور مساعدت با كارفرمايان بخشودگي بيمه تامين اجتماعي كارفرمايان با شرايط زير تا تاريخ 10تير1397 قابل اجرا گرديد

ضوابط رعايت امينت واحدهاي صنفي در پيشگيري از سرقت شامل نصب دوربين هاي مداربسته بكارگيري قفل هاي استاندارد و و ثبت ورود و خروج ها...

لزوم آزمون دوره اي وسايل توزين و سنجش واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه انبارداران طبق سنوات گذشته توسط آزمايشگاههاي مورد تاييد

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالياتي تقسيط بدهي و بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش و ماليات بر ارزش افزوده منوط به پرداخت اصل ماليات مي باشد

فراخوان اتاق اصناف تهران از صنف انبارداران و سراي داران تهران در جهت حمايت از كالا و خدمات ايراني در جهت ايجاد اشتغال و كم شدن واردات بخصوص مواردي كه مشابه داخلي دارند

با توجه به عدم اطلاع واحدهاي صنفي از قوانين و لزوم حفظ قوت و اصالت زبان پارسي در انتخاب نام واحدصنفي از اسامي بيگانه استفاده نگردد

بخشنامه شفاف سازي لزوم بكارگيري نصب صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي براي كليه واحدهاي صنفي كه بتفكيك ذكر گرديده است