آخرين اخبار

جهت مشاهده تصوير نامه طرح برخورد با واحد هاي نگهداري و عرضه كننده ميوه قاچاق با توجه به فرا رسيدن ايام پاياني سال بر روي لينك خب كليك نماييد

جهت مشاهده تصوير نامه عدم عرضه ميوه و خشكبار غير مجاز با توجه به فرا رسيدن ايام پاياني سال بر روي لينك خب كليك نماييد

احتراما به موجب ابلاغ اتاق اصناف تهران مستند به دستور كميسيون برنامه ريزي و هماهنگي و نظارت بر مبازره با قاچاق كالا و ارز استان تهران؛ هرگونه نگهداري و جابجائي بدون مجوز انواع كودهاي شيميائي در سطح انبارهاي استان ممنوع بوده و با متخلفين برابر مقررات قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز رفتار خواهد شد.