آخرين اخبار

دستورالعمل اجرايي طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي موضوع مصوبه مورخ 1395/11/05 و 1396/12/12 شوراي عالي اشتغال

دستورالعمل اجرايي مهارت آموزي در محيط كار واقعي براي واحدهاي صنفي بخشنامه شماره 7/09/2313 مورخ 1397/02/18

آغاز طرح ثبت مبادي و مقاصد بار در قالب سامانه جامع انبارها موضوع بند ث ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه بيش از 510 هزار واحد صنفي انبار مكلف به اجراي آن مي باشند

با توجه به لزوم بكارگيري لوازم اطفا حريق استاندارد در واحدهاي صنفي متناسب با محل و كالاها، شهرداري شروع به نظارت و اخطار به واحدهاي صنفي فاقد اين استاندارد نموده است و لازم است مورد توجه بقيه واحدهاي صنفي قرار گيرد

دستورالعمل نرخ گذاري كالاھا و خدمات صنفي ; اﺑﻼغ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 44611 مورخ 31/6/1397 اتاق اصناف تهران مصوبه جلسه 494 كميسيون هيت عالي نظارت بر اصناف كشور

دعوتنامه شماره 9769842 مورخ 97/05/06 اقلام مشمول اعلام موجودي كالا به سازمان صنعت و معدن و تجارت براي انبارداران كشور

اين طرح بمدت محدود جهت بكارگيري جوانان بيكار براي كارورزي مي باشد و معاف از پرداخت حق الزحمه تا 6 ماه همراه با پوشش بيمه مسئوليت مدني و تامين هزينه آموزشي مي باشد كه درصورت جذب كارورز توسط واحد صنفي تا 2سال از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما نيز معافيت خواهد يافت...

اعمال جريمه تا 5 برابر حداقل حقوق (روزي 185 هزار تومان) براي بكارگيري اتباع خارجي فاقد پروانه كار در ازاي هر روز اشتغال

در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و به منظور مساعدت با كارفرمايان بخشودگي بيمه تامين اجتماعي كارفرمايان با شرايط زير تا تاريخ 10تير1397 قابل اجرا گرديد

لزوم آزمون دوره اي وسايل توزين و سنجش واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه انبارداران طبق سنوات گذشته توسط آزمايشگاههاي مورد تاييد