انتخابات هئيت مديره در تاريخ 94/06/15 برگزار گرديد و پس از صدور اعتبار نامه آنان به ترتيب زير تعيين سمت گرديده اند

انتخابات هئيت مديره در تاريخ 94/06/15 برگزار گرديد و پس از صدور اعتبار نامه آنان به ترتيب زير تعيين سمت گرديده اند :

 
//////////
 جناب آقاي سيد مهدي كشاورز
سمت: رياست اتحاديه صنف دارندگان انبارهاي كالاهاي تجاري، سراها و سردخانه هاي تهران
 جناب آقاي عبدالله عامري همت
آبادي 


 نايب رئيس اول اتحاديه : سمت
سيد حبيب نوري
 جناب آقاي سيد حبيب نوري 


 نايب رئيس دوم اتحاديه : سمت
اسفنديار رخام
  جناب آقاي اسفنديار رخام : نام عضو
 خزانه دار اتحاديه : سمت
سيد جعفر مير باقري
 جناب آقاي سيد جعفر ميرباقري


 بازرس اتحاديه : سمت
محمود رشيدي مهرآبادي
  جناب آقاي محمود رشيدي مهرآبادي

 دبير اتحاديه : سمت