آخرين اخبار

دستورالعمل بهره برداري ايمني و آتش نشاني واحدهاي صنفي 1402 طبق جلسه مشترك اتاق اصناف تهران و خدمات ايمني شهرداري تهران

نرخ و تعرفه توزين وسائل نقليه در شهرستان تهران; از تاريخ 9/8/1402; تلفن رسيدگي به شكايات 124; ; تلفن بازرسي اتحاديه - 55630300

وظيفه سراي دار در حفاظت و امنيت ازاموال و كالاها در روز با توافق في مابين سراي دار با كسبه داخل سرا خواهد بود و در شب و روزهاي تعطيل كاملا حفاظت و امنيت سراي بر عهده سراي دار ميباشد.; تلفن رسيدگي به شكايات اداره كل صنعت معدن ووتجارت استان 124; تلفن رسيدگي به شكايات اتحاديه- 55630300

تعرفه 14020809نگهدراي ؛ تخليه و بار چيني در انبارها و سردخانه هاي داراي پروانه كسب شهر ستان تهران; نكات مهم:; - براي كالاهائيكه در نرخ نامه قيد نگرديديده است با توافق طرفين تنظيم و محاسبه ميگردد; - براي حواله هاي زير يك تن خرج يك تن دريافت خواهد شد.; - توقف كالا در انبار حداكثر تا دو ماه ميباشد و ...