نرخ و تعرفه توزين وسائل نقليه در شهرستان تهران از تاريخ 9/8/1402 تلفن رسيدگي به شكايات 124 تلفن بازرسي اتحاديه - 55630300

1402/08/08

تاريخ :

300223

شماره :

ندارد

پيوست :

www.harris.ir

نرخ و تعرفه توزين وسائل نقليه در شهرستان  تهران

از تاريخ 9 / 8 / 1402

رديف

شرح تعرفه

مبلغ

1

توزين وانت بار با بار و خالي

500000ريال

2

توزين كاميون با بار و خالي

600000ريال

3

توزين تريلر با بار و خالي

600000 ريال

تلفن رسيدگي به شكايات 124

تلفن بازرسي اتحاديه    - 55630300

عبداله عامري همت آبادي

رئيس اتحاديه