وظيفه سراي دار در حفاظت و امنيت ازاموال و كالاها در روز با توافق في مابين سراي دار با كسبه داخل سرا خواهد بود و در شب و روزهاي تعطيل كاملا حفاظت و امنيت سراي بر عهده سراي دار ميباشد. تلفن رسيدگي به شكايات اداره كل صنعت معدن ووتجارت استان 124 تلفن رسيدگي به شكايات اتحاديه- 55630300

1402/06/27

تاريخ :

300141

شماره :

ندارد

پيوست :

www.harris.ir

نرخ و تعرفه سراي داران تهران از ابتداي مهر ماه سال 1402

رديف

شرح تعرفه

مقياس سنجش

مبلغ

1

هزينه سراي داري - قاليچه و كناره

تخته

165000ريال

2

هزينه سراي داري  - فرش 6 الي 12 متري

تخته

210000ريال

3

هزينه سراي داري - فرش 12 الي 24 متري

تخته

270000 ريال

4

هزينه سراي داري - زرع و نيم

تخته

130000ريال

5

هزينه سراي داري  - زرع چارك و پشتي

تخته

95000ريال

6

هزينه سراي داري - قاليشويي و داركشي

تخته

70000ريال

7

هزينه عدل بندي  استاندارد – داخل كشور ( شهرستانها)

عدل

1600000ريال

8

هزينه عدل بندي استاندارد - خارج از كشور(صادراتي)

عدل

1850000ريال

9

هزينه انبار داري و نگهداري و حفاظت- انواع طاقه پارچه- لوله اي و بزرگ

هر طاقه

30000ريال

10

هزينه انبار داري و نگهداري و حفاظت- انواع طاقه پارچه- كتابي و متوسط

هر طاقه

20000ريال

11

هزينه انبار داري و نگهداري و حفاظت- انواع طاقه پارچه- لوله اي و كوچك ؛چادري و امثالهم

هرطاقه

10000ريال

12

هزينه سراي داري  انواع كالا در بسته بندي كيسه 5/1 متري

كيسه

300000ريال

13

هزينه سراي داري انواع كالا دربسته بندي كيسه 2 متري

كيسه

400000ريال

14

هزينه سراي داري انواع كالا در بسته بندي كيسه 3 متري

كيسه

500000ريال

15

هزينه سراي داري انواع كالا دربسته بندي كيسه 4 متري حاوي پوشاك و كاپشن و امثالهم با حجم بالا

كيسه

550000ريال

1-وظيفه سراي دار در حفاظت و امنيت ازاموال و كالاها در روز با توافق في مابين سراي دار با كسبه داخل سرا خواهد بود و در شب و روزهاي تعطيل كاملا حفاظت و امنيت سراي بر عهده سراي دار ميباشد.

تلفن رسيدگي به شكايات اداره كل صنعت معدن ووتجارت استان 124

تلفن رسيدگي به شكايات اتحاديه- 55630300

عبداله عامري همت آبادي

رئيس اتحاديه