نرخ و تعرفه توزين وسائل نقليه در شهر تهران از تاريخ 15/05/1399 توزين وانت بار با بار يا بدون بار براي هر مرحله از توزين

نرخ و تعرفه توزين وسائل نقليه در شهر تهران

از تاريخ 15/05/1399

رديف

شرح تعرفه

مبلغ

1

توزين وانت بار با بار يا بدون بار براي هر مرحله از توزين

80000ريال

2

توزين كاميون خاوربا ظرفيت  حداكثر 8 تن بار يا بدون بار براي هر مرحله از توزين

110000ريال

3

توزين كاميونهاي اعم از(تك) با ظرفيت  10 تن  يا  كاميون ( جفت ) با ظرفيت 12 تن و تريلي با ظرفيت 14 تن يا بيشتر؛ با بار يا بدون بار براي هر مرحله از توزين

120000 ريال

تلفن رسيدگي به شكايات 124

تلفن بازرسي اتحاديه    - 55630300

سيد مهدي كشاورزي

رئيس اتحاديه