اطلاعيه صنفي - همكار گرامي ، متصدي و دارنده انبار/ سردخانه/ باسكول - احتراما: نظربه وصول برخي گزارشات مردمي مبني بر وقوع تخلفاتي چند؛به هنگام توزين و درج اوزان غير واقعي در قبوض مربوط كه موجب ضرر و زيان به تجار و مصرف كنندگان ميگرد؛ بدينوسيله مراتب بمنزله هشدار وتذكر قانوني به اعضاي محترم ابلاغ ميگردد.تا از ارتكاب به هرگونه عملي كه از مصاديق كم فروشي-تقلب و يا غش در معامله باشد شديدا اجتناب نمايند.و نسبت به توزين دقيق وخالص وسائط نقليه(با بار و بدون بار)؛ بادقت تمام وضمن رعايت عرف و لحاظ تناژ دقيق وسائط نقليه؛خالي از هرگونه اضافه بار؛يا افزون به هر نوع وسيله و يا آلات نامتعارف ديگر؛صحيحا اقدام گردد. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه تخلف و يا وصول گزارش و شكايت مطابق ماده28 و فصل هشتم قانون نظام صنفي(تخلفات وجرايم)با متخلفين شديدا برخورد قانوني صورت و نسبت به پلمب واحد صنفي توسط نيروي انتظامي اقدام خواهد شد. سيد مهدي كشاورزي رئيس اتحاديه