تخلف سد معبر

 

 

 

قابل توجه كليه همكاران گرامي- انبار داران سردخانه داران -دارندگان سراها باسكولها و دستگاه توزين وسائط نقليه

 

احتراما: به موجب ابلاغيه شماره 23190 مورخ 15/5/93 اتاق اصناف تهران؛ متضمن نظريه اداره حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي هرگونه سد معبر و اشغال پياده رو توسط متصديان واحد هاي صنفي تخلف محسوب و رسيدگي به اينگونه موارد در اجراي مقررات ماده 17 و 68 قانون نظام صنفي توسط شعب تعزيرات حكومتي انجام خواهد شد . لذا مراتب بمنظور اطلاع و آگاهي اعضاي محترم ابلاغ ميشود.

 

 

سيد مهدي كشاورزي

رئيس اتحاديه