احتراما: به موجب ابلاغ مراجع مسئول استفاده از نام ائمه اطهار(ع) –اماکن متبرکه- اسلحه- اصحاب- شهدا - مناطق جنگی واسامی جنگها ؛ درتابلو ونام و عنوان واحدهای صنفی با ممنوعیت مواجه است. بنابراین اعضای محترم میباید چنانچه نسبت به استفاده از عناوین فوق الذکر د رتابلوویا سردرب انبار و سردخانه و باسکول و سرای استفاده
 نموده اند نسبت به جایگزینی و تعویض آنها سریعا اقدام نمایند.

 

سید مهدی کشاورزی

رئیس اتحادیه