لیست سردخانه های استان اصفهان

 

 

 

تلفن

 

نشانی

 

نام و عنوان

 

ردیف

3355373317

ناحيه صنعتي سه راهي مباركه خ10فاز3 پ6

 

ابراهيم  آقايي

1

 

منطقه صنعتي حسين آبادگاريچه

 

اصفهان سرد

2

 

جاده محمود آباد -خ هشتم - روبروي ايران كاران

 

بهسرد صفه

3

3355373335

شهرك صنعتي سه راه مباركه خ11 فاز 1 پ 2

 

سرد خانه خليج)طاهرزهد(

4

20-5221919

منطقه صنعتي جي خ يازده

 

سرد خانه سپاهان سرد

5

5722645

ناحيه صنعتي جي - خ دهم - نبش فرعي سوم

 

سرد و سلامت اصفهان

6

21-03123563420

اصفهان جاده نجف آباد

 

سردخانه اباذر

7

03125244902-031

كيلومتر 14 جاده اصفهان تهران جنب کارخانه ابزاران

 

سردخانه استک (بهار اصفهان)

8

3-2882-0332228

اصفهان نجف آباد نرسيده به قريه جوزدان

 

سردخانه امير آباد

9

 

 

 

 

3355373263

سه راه مبارك خ2فاز 1پ12

سردخانه بارد

10

5722554

شهرك صنعتي جي خ 11 نبش فرعي 9

 

سردخانه بهسرد

11

7381044-7381146

خ كهندژ نبش خ امام رضا

 

سردخانه خيريه علي وحسين همدانيان

12

5373326-0335

منطقه صنعتي سه راه مباركه فاز دوم خ ششم

 

سردخانه سپاهان سلامت

13

5721384

منطقه صنعتي جي خ 11-نبش فرعي4

 

سردخانه سپاهان نان

14

7886099

اصفهان اتوبان ذوب آهن جاده نيروگاه برق سه راه اسلام آباد

 

سردخانه سرد ايران

15

2252120-0331

نجف آباد ويلاشهرقطب صنعتي منتظريه

 

سردخانه سميرم سرد

16

3212227252

كيلومتر 5 جاده اصفهان شهرضا خ پنجم پ 60

 

سردخانه شهرضا

17

 

 

5 كيلومتر جاده آبشار

سردخانه شهيد مشكوه

18

3115722730

منطقه صنعتي جي خ11-فرعي 8

 

سردخانه قائم (محمدعلي نصراصفهاني)

19

031157244001_2

 

 

سردخانه كوشيار سپاهان (جي

20

3123290060

كيلومتر 4 جاده اصفهان نجف آباد روبروي سردخانه ابذر جنب پروفيل سازي جباري

 

سردخانه منصور زارع و شركا (رضوي)

21

3802592-3802297

جاده اصفهان تهران روبروي نيروگاه شهيد محمد منتظري قطب صنعتي محمدآباد خ36

 

شرکت حفاظت و تبريد کالا )زمهرير(

22