اطلاعــيه شماره  14-92

اعضاي محترم اتحاديه

موضوع:  صندوق مكانيزه فروشبا سلام و احترام

      به استناد نامه شماره 6911/92/20 مورخ 25/6/92 مجمع امورصنفي مشترك شهرستان شميرانات در خصوص اجرايي شدن مرحله دوم ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، رسته هاي صنفي  به شرح ذيل در مرحله دوم مشمول اجراي ماده فوق مي باشند.

 

    1-    فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بي سيم) موبايل، عمده فروش و خرده فروش.
2- فروشندگان فرش ماشيني، تابلو فرش، موكت، قاليچه ماشيني، عمده فروش و خرده فروش.


                              
 حسين طاهرمحمدي- رييس اتحاديه


دريافت متن اطلاعيه